NoDa Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Tämä on NoDa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.03.2020. Viimeisin päivitys 10.05.2022.

1. Rekisterinpitäjä, lisätiedot ja oikaisupyynnöt

 

Nimi: NoDa Oy
Y-tunnus: 3127730-1 
Yhteystiedot: Ruotsalaisenraitti 3, 53850 Lappeenranta
Sähköposti: info@noda.fi
Puh. +358 443065120

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Amira Achek
Puh. +358 443065120
Sähköposti: info@noda.fi

 

3. Toiminnassa käytettävä rekisteri

NoDa Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteriin on talletettu tietoja asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä. Asiakkaat ovat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita. Rekisteröidyt ovat näiden toimijoiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

NoDa Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Tehtävänimike
• Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• Tietojen luontia ja päivittämistä koskevat päivämäärätiedot
• Asiakaspalautetta koskevat tiedot
Lisäksi tallennetaan muuta henkiköiden edustamiin yrityksiin liittyvää informaatiota myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot saadaan kun henkilö tai tämän edustama yritys tulee NoDa Oy:n asiakkaaksi tai tilaa uutiskirjeen. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista kolmansien osapuolten tietokannoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa kuten taloushallintoon ja laskutukseen/perintään liittyvissä asioissa. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

NoDa Oy käsittelee tietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. NoDa Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät ainoastaan käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti NoDa Oy:n asiakaspalveluun: info@noda.fi.

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä eli hänellä on oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen: info@noda.fi.